CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG

Trong trường hợp có xảy ra mất, hư hàng hóa trong quá trình vận chuyển, công ty chúng tôi sẽ tiến hành Chính sách Bồi thường cho quý khách hàng. Việc bồi thường này sẽ được thảo luận và thống nhất của cả 2 bên. Thời gian bồi thường: không quá 3 ngày làm việc sau khi có biên bản thống nhất của cả 2 bên. Hình thức thanh toán bồi thường: tiền mặt hoặc chuyển khoản.