Nhằm mục đích khai thác khả năng của các toa vận chuyển hàng một các tối ưu Bên cạnh việc khai thác khách hàng truyền thống, Vạn Thành Đạt cung cấp đến các khách hàng là đối tác, đại lý vận chuyển khác thông qua dịch vụ cho thuê nguyên toa, hợp đồng nguyên toa.